Komornik sądowy – kim jest i czym się zajmuje?

Maja Ciesielska 20-11-2019

Komornik sądowy to profesja, która często budzić niepokój. Działalność prowadzona przez komornika jest jednak bardzo potrzebna, a doceniają ją w szczególności ludzie, którzy za jego pomocą są w stanie skutecznie dochodzić swoich roszczeń finansowych. Głównym zadaniem, jakie stoi przed komornikiem sądowym jest bowiem odzyskanie należności zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym.

Krótka historia profesji komornika sądowego

Komornik sądowy jako profesjonalna profesja powstał w XIX w. To właśnie w tym okresie został stworzony specjalny zawód, którego reprezentanci mieli zajmować się egzekwowaniem długów. Wcześniej to na wierzycielu ciążył obowiązek dochodzenia swoich praw, z czym bywało bardzo różnie. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej to państwo i jego reprezentanci mieli dbać o interesy swoich obywateli. Stworzenie profesji komornika miało ograniczać bezprawne działania oraz pozwolić wierzycielom na skuteczne i zgodne z literą prawa dochodzenie swoich należności.

Komornik sądowy to w dzisiejszych czasach funkcjonariusz publiczny, którzy działa przy sądzie rejonowym. Każdy profesjonalista pracujący w tym zawodzie prowadzi na własny rachunek kancelarię oraz działa jak przedsiębiorca. Komornik sądowy ma prawo do zajęcia mienia należącego do dłużnika i przeprowadzenia z niego egzekucji należnej wierzycielowi. Zgodnie z prawem komornik może zająć takie części majątku dłużnika, jak m. in. rachunek bankowy, wynagrodzenie za pracę, ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe i inne.

Komornik sądowy – kim jest i czym się zajmuje?

Zasady działania komornika sądowego

Każdy komornik sądowy posiada swój rewir. Pod pojęciem tym kryje się obszar właściwości sądu rejonowego lub kilku sądów, na którym działa zazwyczaj kilku komorników. W większości przypadków komornik sądowy przyjmuje sprawy, które znajdują się na terenie jego właściwości, aczkolwiek możliwe jest także skorzystanie z usług komornika z innego rewiru lub nawet innej części kraju. Warto jednak wiedzieć, że w tym drugim przypadku dodatkowe koszty związane z pracą komornika leżą zawsze po stronie wierzyciela.

I tak komornik warszawa żoliborz będzie miał obowiązek zajęcia się sprawami dotyczącymi dłużników, których miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza. Wyjątek od tej reguły stanowią sprawy o egzekucję z nieruchomości, które prowadzić mogą tylko komornicy sądowi z konkretnego rewiru, na którego terenie znajduje się zajmowana nieruchomość.

Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest prowadzenie egzekucji sądowej. Procedura ta polega na zastosowaniu środków przymusu prowadzących do ściągnięcia z majątku dłużnika należności zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu dla wierzyciela. Egzekucja może zostać wszczęta tylko po rozpoznaniu sprawy przez sąd oraz wydaniu tytułu wykonawczego, który wierzyciel musi przedstawić komornikowi wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Komornik sądowy rozpoczyna egzekucję tylko i wyłącznie na wniosek wierzyciela, który może również wskazać preferowany przez siebie sposób ściągnięcia długu.

Artykuł powstał we współpracy z komornik warszawa żoliborz Paweł Zając