Czym jest i na czym polega metodologia Six Sigma?

Maja Ciesielska 07-06-2019

Six Sigma jest nowoczesną i rygorystyczną metodologią zarządzania organizacjami. Jej głównym celem jest dążenie do doskonałości opartej na logice TQM i ciągłym doskonaleniu. Six Sigma możemy określić jako system mierzący proces pod względem wykrytych wad. Jego założenia zostały opracowane i wprowadzone w życie przez inż. Billa Smitha w firmie Motorola w 1986 r.

Six Sigma i jej główne zadania

Six Sigma jest obecnie jedną z najskuteczniejszych metodologii rozwiązywania problemów. Jej celem jest poprawa jakości, którą uzyskuje się w oparciu o statystyczną analizę procesów. Nazwa metodologii wywodzi się od wykorzystywanego w statystyce parametru odchylenia standardowego, tzw. sześć sigma, czyli 6σ. Aktualnie trudno wskazać chociaż jeden sektor w światowej gospodarce, w którym metodologia ta nie mogłaby zostać z powodzeniem zastosowana.

Najważniejszym celem, jaki stawia przed sobą Six Sigma jest poprawa jakości procesów poprzez zidentyfikowanie oraz wyeliminowanie przyczyn powstawania wad produkcyjnych. Jej zadaniem jest także zminimalizowanie zmienności występujących w procesach wytwórczych oraz biznesowych. Każdy proces jest analizowany w oparciu o metodę DMAIC.

W tym celu Six Sigma wykorzystuje zestaw metod służących do zarządzania jakością oraz metod statystycznych. Każdy projekt powstający w oparciu o tę metodę jest realizowany wedle ściśle określonej sekwencji etapów oraz posiada konkretne wartości docelowe. Projekty mogą być realizowane w celu m. in. skrócenia czasu trwania procesu, zminimalizowania kosztów, zwiększenia satysfakcji klientów, zwiększenia zysków firmy oraz poprawy ekologiczności.  

Czym jest i na czym polega metodologia Six Sigma?

Na czym polega metodologia Six Sigma?

Metodologia Six Sigma opiera się na kilku podstawowych założeniach. Pierwszym z nich jest postrzeganie procesu biznesowego jako złożonego systemu, w którym wszystkie parametry muszą być dobrze zrozumiałe. Ich zrozumienie powinno jednak opierać się nie tylko na samym doświadczeniu i intuicji, ale zostać starannie przebadane pod względem statystycznym. Jest to o tyle istotne, że procesy, które nie były kontrolowane i monitorowane w sposób ciągły i systematyczny z czasem mają tendencję do obniżania swojej jakości i wydajności.

Metodologia Six Sigma w pierwszym kroku przewiduje więc selekcję oraz adaptację narzędzi statystycznych, które pozwolą na analizowanie dużych ilości danych będących punktem wyjściowym do zrozumienia oraz poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niezbędne jest także stworzenie systemu monitorowania procesów poddawanych analizie. Ich kontrola tworzy nową mentalność w firmie, która nakłada na pracowników obowiązek zbierania oraz ciągłego analizowania danych procesowych.

Bardzo ważnym aspektem six sigma jest także jej orientacja na potrzeby klienta. W metodologii tej dąży się bowiem do lepszego zrozumienia potrzeb odbiorcy produktów, co bezpośrednio prowadzi do poprawy ich jakości. Wszystkie podejmowane działania muszą być więc ukierunkowane na niesienie korzyści klientowi. Cechą tej metodologii jest również dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników w perspektywie krótkoterminowej, co pozwala szybciej dostrzec pozytywne rezultaty jej stosowania.